Statut

STATUT STOWARZYSZENIA WEST

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie WEST, zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Stowarzyszenie obejmuje swoim obszarem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie może być członkiem instytucji międzynarodowych zrzeszających organizacje
o podobnych celach ideowych.

5. W działaniach Stowarzyszenia mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Podstawą działalności stowarzyszenia jest praca społeczna członków, ale ma ono prawo
ich wynagradzać za wykonanie dzieła, wedle powszechnie obowiązujących taryf.

7a. Stowarzyszenie nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, nazywanymi dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

d) dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy lub ich osoby bliskie.

8. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników etatowych.

II. CELE STOWARZYSZENIA I FORMY REALIZACJI

9. Celami Stowarzyszenia są:

9.1. Budowanie aktywności społecznej wśród młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów;

9.2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu;

9.3. Wspomaganie działań na rzecz rozwoju oświaty i kultury;

9.4. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;

9.5. Rozwijanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych;

9.6. Zapobieganie i zwalczanie niekorzystnych zjawisk społecznych, takich jak np.: bezrobocie, narkomania, alkoholizm oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości;

9.7. Wyszukiwanie i promocja talentów wśród młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów;

9.8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

9.9. Wspomaganie nowatorskich rozwiązań przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości
i umacniania społeczeństwa i gospodarki.

10. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje prowadząc działalność nieodpłatną a także odpłatną pożytku publicznego poprzez:

10.1. Promocję i popularyzację idei demokratycznych;

10.2. Tworzenie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele Stowarzyszenia;

10.3. Szkolenie specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji organizacji demokratycznych i samorządowych;

10.4. Organizowanie imprez, obozów, koncertów, seminariów, zjazdów, konferencji, wystaw, akcji

informacyjnych i propagandowych, itp.;

10.5. W współpracy międzynarodową z organizacjami prowadzącymi działalność o podobnym charakterze;

10.6. Działalność wydawniczą;

10.7. Inicjowanie i wspieranie aktywnej walki z patologiami społecznymi wśród młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów m.in. poprzez szeroką ofertę imprez edukacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych;

10.8. Organizowanie działalności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego;

10.9. Kreowanie i wdrażanie programów, procesów i produktów mających na celu poprawę efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, pieniężnymi i informacyjnymi.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

11. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 16 rok życia.

12. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

13. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni.

14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

14.1. Wystąpienia;

14.2. Wykluczenia;

14.3. Śmierci członka;

14.4. Skreślenia w przypadku uporczywego niepłacenia składek.

15. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi.

16. Członek Stowarzyszenia może być wykluczony ze Stowarzyszenia, gdy:

16.1. Uporczywie narusza postanowienia Statutu;

16.2. Poprzez swoje działania szkodzi interesom Stowarzyszenia;

16.3. Wstąpi do organizacji, której cele są w sposób oczywisty sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

17. Wniosek o wykluczenie może być złożony do Komisji Rewizyjnej przez:

17.1. Co najmniej 5 członków Stowarzyszenia;

17.2. Zarząd Stowarzyszenia.

18. Od uchwały Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.

19. Członkowi Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:

19.1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

19.2. Prawo udziału w działaniach Stowarzyszenia;

19.3. Prawo udziału uczestnictwa w kształtowaniu programu Stowarzyszenia;

19.4. Prawo bezpośredniego zwracania się do władz Stowarzyszenia.

20. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w swych prawach na okres 6 miesięcy, przez Zarząd za uporczywe niepłacenie składek po upływie tego czasu stosuje się przepis punktu 14.4.

21. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

21.1 Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

21.2 Udziału w realizacji programu Stowarzyszenia;

21.3 Regularnego opłacania składek.

IV. WŁADZE

22. Władzami Stowarzyszenia są:

22.1. Walne Zgromadzenie;

22.2. Zarząd;

22.3. Komisja Rewizyjna.

IV.I. WALNE ZGROMADZENIE

23. Uczestnikami Walnego Zgromadzenia są wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Obrady Walnego Zgromadzenia są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej połowa członków Stowarzyszenia.

24. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

25. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

26. W następujących przypadkach Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie:

26.1. Z własnej inicjatywy;

26.2. Na wniosek ponad 1/3 członków Stowarzyszenia;

26.3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej;

26.4. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu.

27. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, nie później niż 15 dni przed planowanym terminem. W przypadku punktów 26.2., 26.3., 26.4. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku lub rezygnacji.

28. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje wybrane przez delegatów prezydium.

29. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd w składzie: Prezes oraz od dwóch
do czterech Wiceprezesów oraz 2-3 członków Komisji Rewizyjnej. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, z tym, że przy wyborze członków Zarządu wymagana jest większość bezwzględna.

30. Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

31. Walne Zgromadzenie przyjmuje program Stowarzyszenia, stanowiska i inne dokumenty.

IV.II. ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA

32. Wszystkie uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, są ważne, jeśli zostały podjęte przy udziale ponad połowy członków, bezwzględną większością głosów.

33. Zarząd tworzą Prezes oraz Wiceprezesi, w liczbie od dwóch do czterech.

34. Do kompetencji Zarządu należy:

34.1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

34.2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

34.3. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia;

34.4. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, w tym Jego gospodarki finansowej;

34.5. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;

34.6. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu;

34.7. Ustalanie wysokości składek członkowskich;

34.8. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia.

35. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej lub jednego z Wiceprezesów w trakcie kadencji uzupełnienia składu można dokonać na drodze kooptacji, ale jedynie do 1/3 składu członków pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia.

36. Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie, która wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

37. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

37.1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu statutowej działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej;

37.2. Występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli;

37.3. Występowanie do Zarządu z wnioskiem przewidzianym w punkcie 26.3.;

37.4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;

37.5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;

37.6. Decydowanie o wykluczeniu członków ze Stowarzyszenia;

37.7. Interpretacja Statutu Stowarzyszenia.

38. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

39. Kadencja władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

40. Członkostwo we władzach wygasa w razie:

40.1. Rezygnacji;

40.2. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

40.3. Odwołania.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

41. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe.

42. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

42.1. Składki członkowskie;

42.2. Dochody z majątku;

42.3. Darowizny;

42.4. Ofiarność publiczna;

42.5. Dotacje i środki pozyskane z finansów publicznych Polski, Unii Europejskiej i innych krajów międzynarodowych organizacji międzynarodowych w całości przeznaczone na realizacje działań statutowych Stowarzyszenia;

42.6. Środki finansowe służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia pozyskane z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

42.7. Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały określa zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego oraz płatnej pożytku publicznego w sposób umożliwiający identyfikację przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

43. Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia zawiera Prezes lub jeden z Wiceprezesów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

44. Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

45. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.