Statut

STATUT STOWARZYSZENIA WEST

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Stowarzyszenie WEST, zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
  2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
  3. Stowarzyszenie obejmuje swoim obszarem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Stowarzyszenie może być członkiem instytucji międzynarodowych zrzeszających organizacje
    o podobnych celach ideowych.
  5. W działaniach Stowarzyszenia mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
  6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  7. Podstawą działalności stowarzyszenia jest praca społeczna członków, ale ma ono prawo ich wynagradzać za wykonane przez nich czynności, wedle powszechnie obowiązujących taryf.

7a. Stowarzyszenie nie może:

 a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, nazywanymi dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
d) dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy lub ich osoby bliskie.

     8. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników etatowych.
8a. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w            związku z pełnioną funkcją. Decyzję w sprawie wynagradzania członków Zarządu z              tego tytułu   podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Warunki i sposób                 wynagradzania członków Zarządu z tego tytułu określa uchwała
Walnego  Zgromadzenia.

II. CELE STOWARZYSZENIA I FORMY REALIZACJI

9. Celami Stowarzyszenia są:
9.1. Budowanie aktywności społecznej wśród młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów;
9.2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
9.3. Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz rewitalizacji;
9.4. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9.5. Rozwijanie działań na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami;
9.6. Zapobieganie i zwalczanie niekorzystnych zjawisk społecznych, takich jak np.: bezrobocie, bezdomność, narkomania, alkoholizm oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości i udzielanie pomocy ofiarom przestępstw;
9.7. Wyszukiwanie i promocja talentów wśród młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów;
9.8. Podtrzymywanie i upowszechnianie historii i tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej;
9.9. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, a także techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej i społecznej oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i ekonomii społecznej;
9.10. Wspieranie działań na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce;
9.11. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz obronności państwa, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony ludności, w tym w zakresie zarządzania kryzysowego oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych;
9.12. Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
9.13. Podejmowanie działań na rzecz integracji cudzoziemców;
9.14. Uczestnictwo w działaniach na rzecz kombatantów i osób represjonowanych oraz weteranów i ich rodzin;
9.15 Budowanie pozytywnego wizerunku regionu Mazowsza oraz m.st. Warszawy.
10. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje prowadząc nieodpłatną a także odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
10.1. Promocję i popularyzację idei demokratycznych;
10.2. Tworzenie i wspieranie programów badawczych oraz opracowań mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele Stowarzyszenia;
10.3. Szkolenie specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji oraz organizacji demokratycznych i samorządowych;
10.4. Organizowanie imprez, obozów, koncertów, seminariów, zjazdów, konferencji, wystaw, akcji informacyjnych i propagandowych, itp.;
10.5. Współpracę międzynarodową z organizacjami prowadzącymi działalność o podobnym charakterze m.in. wśród Polonii;
10.6. Działalność wydawniczą i mediów, w tym cyfrowych;
10.7. Inicjowanie i wspieranie aktywnej walki z dysfunkcjami społecznymi wśród młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów m.in. poprzez szeroką ofertę imprez edukacyjnych, turystycznych, kulturalnych
i sportowych;
10.8. Organizowanie działalności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego;
10.9. Kreowanie i wdrażanie programów, procesów i produktów mających na celu poprawę efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, środowiska naturalnego, w tym źródeł energii odnawialnej, a także zasobami pieniężnymi i informacyjnymi.
10.10. Tworzenie, uczestniczenie, wspieranie oraz promowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących poprawie dobrobytu społeczeństwa i społeczności lokalnych oraz rozwojowi społecznemu;
10.11. Tworzenie warunków, organizowanie, promocja oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz  wolontariatu, a także w udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i pomocy prawnej oraz zmierzających do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie celów Stowarzyszenia;
10.12. Promocję regionu Mazowsza oraz m.st. Warszawy.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
11. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 16 rok życia.
12. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.
13. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni.
14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
14.1. Wystąpienia;
14.2. Wykluczenia;
14.3. Śmierci członka;
14.4. Skreślenia w przypadku uporczywego niepłacenia składek.
15. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi.
16. Członek Stowarzyszenia może być wykluczony ze Stowarzyszenia, gdy:
16.1. Uporczywie narusza postanowienia Statutu;
16.2. Poprzez swoje działania szkodzi interesom Stowarzyszenia;
16.3. Wstąpi do organizacji, której cele są w sposób oczywisty sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
17. Wniosek o wykluczenie może być złożony do Komisji Rewizyjnej przez:
17.1. Co najmniej 5 członków Stowarzyszenia;
17.2.  Zarząd Stowarzyszenia.
18. Od uchwały Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.
19. Członkowi Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
19.1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
19.2. Prawo udziału w działaniach Stowarzyszenia;
19.3. Prawo udziału uczestnictwa w kształtowaniu programu Stowarzyszenia;
19.4. Prawo bezpośredniego zwracania się do władz Stowarzyszenia.
20. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w swych prawach na okres 6 miesięcy, przez Zarząd za uporczywe niepłacenie składek po upływie tego czasu stosuje się przepis punktu 14.4.
21. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
21.1 Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
21.2 Udziału w realizacji programu Stowarzyszenia;
21.3 Regularnego opłacania składek.

IV. WŁADZE
22. Władzami Stowarzyszenia są:
22.1. Walne Zgromadzenie;
22.2. Zarząd;
22.3. Komisja Rewizyjna.

IV.I. WALNE ZGROMADZENIE

23. Uczestnikami Walnego Zgromadzenia są wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Obrady Walnego Zgromadzenia są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej połowa członków Stowarzyszenia.
24. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
25. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
26. W następujących przypadkach Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie:
26.1. Z własnej inicjatywy;
26.2. Na wniosek ponad 1/3 członków Stowarzyszenia;
26.3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej;
27. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, nie później niż 15 dni przed planowanym terminem. W przypadku punktów 26.2., 26.3.,Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku lub rezygnacji.
28. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje wybrane przez delegatów prezydium.
29. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd w liczbie od dwóch do pięciu członków Zarządu oraz od dwóch do trzech członków Komisji Rewizyjnej. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, z tym, że przy wyborze członków Zarządu wymagana jest większość bezwzględna. Walne Zgromadzenie odwołuje członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów.
30. Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
31. Walne Zgromadzenie przyjmuje program Stowarzyszenia, stanowiska i inne dokumenty.

IV.II. ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA

32. Wszystkie uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, są ważne, jeśli zostały podjęte przy udziale ponad połowy członków, bezwzględną większością głosów.
33. Zarząd tworzą członkowie w liczbie od dwóch do pięciu. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący przewodniczy obradom Zarządu.
33. Do kompetencji Zarządu należy:
34.1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
34.2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
34.3. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia;
34.4. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, w tym Jego gospodarki finansowej;
34.5. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;
34.6. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu;
34.7. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
34.8. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia.
35. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu w trakcie kadencji uzupełnienia składu można dokonać na drodze kooptacji, ale jedynie jednego członka każdego z tych organów.
36. Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
37. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
37.1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu statutowej działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej;
37.2. Występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli;
37.3. Występowanie do Zarządu z wnioskiem przewidzianym w punkcie 26.3.;
37.4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
37.5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
37.6. Decydowanie o wykluczeniu członków ze Stowarzyszenia;
37.7. Interpretacja Statutu Stowarzyszenia.
38. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
39. Kadencja władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
40. Członkostwo we władzach wygasa w razie:
40.1. Rezygnacji;
40.2. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
40.3. Odwołania.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
41. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe.
42. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
42.1. Składki członkowskie;
42.2. Dochody z majątku;
42.3. Darowizny;
42.4. Ofiarność publiczna;
42.5. Dotacje i środki pozyskane z finansów publicznych Polski, Unii Europejskiej i innych krajów międzynarodowych organizacji międzynarodowych w całości przeznaczone na realizacje działań statutowych Stowarzyszenia;
42.6. Środki finansowe służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia pozyskane z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
42.7. Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały określa zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego oraz płatnej pożytku publicznego w sposób umożliwiający identyfikację przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

VI. REPREZENTACJA STOWARZYSZENIAI ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ
43. Stowarzyszenie reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia jeden z członków Zarządu. Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia zaciąga jeden z członków Zarządu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
44. Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
45. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.