Wymiany młodzieży

Your Culture Is Your Brand

Pobierz Raport / Download Report

Projekt „Your Culture is Your Brand!” został zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Warszawy Edukacji Studentów i Tolerancji WEST oraz Educational Initiatives Centre w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W projekcie wzięły udział 24 młode osoby (po 12 z każdego kraju). Uczestnikami projektu była młodzież zaangażowana w życie naszych organizacji, priorytetem było dla nas włączenie w działania młodzieży, która boryka się z problemami finansowymi oraz barierami geograficznymi (pochodzą z małych miejscowości) – w działania włączyliśmy 16 takich osób (10 z Ukrainy i 6 z Polski). Głównymi celami naszego projektu były były : wzajemne poznanie naszych kultur (polskiej i ukraińskiej), przełamanie barier i stereotypów miedzy narodami, popularyzacja wiedzy o tradycjach, walorach naszej kultury oraz jej związku z kulturą europejską. W ramach projektu w dniach 5 -13.09.2017 w Poroninie odbyła się wymiana młodzieży. Uczestnicy wymiany odpowiedzialni byli za przygotowanie zajęć, co dało im możliwość zdobycia wielu nowych doświadczeń i umiejętności. W trakcie zajęć szukaliśmy m.in. odpowiedzi na pytania czym się różnimy i co nas łączy, co oznacza dla nas kultura oraz czym jest dla nas kultura narodowa. Wszystkie zajęcia w trakcie wymiany prowadzone były zgodnie z zasadami edukacji nieformalnej. Poprzez udział w wymianie uczestnicy pogłębili swoją dotychczasową wiedzę oraz udoskonalili posiadane umiejętności, a między uczestnikami nawiązały się międzynarodowe przyjaźnie, które owocować będą przyszłą współpracą.

 

The „Your Culture is Your Brand!” project was implemented by the Association for Warsaw, Education, Students and Tolerance WEST and the Educational Initiatives Center under Polish-Ukrainian Youth Exchange Council. The project was attended by 24 young people (12 from each country). The participants of the project were young people involved in the life of our organizationa. The priority was for us to include young people who are struggling with financial problems and geographical barriers (come from small towns) – we have included 16 such persons (10 from Ukraine and 6 from Poland) . The main objectives of our project were: mutual understanding of our cultures (Polish and Ukrainian), breaking barriers and stereotypes among peoples, popularizing knowledge about traditions, values ​​of our culture and its relation to European culture. The youth exchange took place in Poronin on 5-13.09.2017. Participants were responsible for preparing the workshops, giving them the opportunity to acquire many new experiences and skills. During the exchange we were looking for answers to questions about our differences and what connects us, what culture means to us and is a national culture for us. All activities during the exchange were conducted in accordance with the principles of non-formal education. By participating in the exchange participants deepened their existing knowledge and perfected their skills. International friendships have arisen between the participants, which will result in future cooperation.

„Let’s know each other better! Various cultures- united Europe”

Projekt „Let’s know each other better! Various cultures- united Europe” miał na celu poznawanie dziedzictwa kulturowego, tradycji, obyczajów i zwyczajów, a także wspólnych europejskich korzeni. W Projekcie wzięło udział 96 uczestników (w każdej wymianie uczestniczyło po 8 osób z danego kraju, w sumie w projekcie wzięły udział po 32 osoby z każdego kraju ), była to młodzież z 4 państw: Portugalii, Bułgarii, Litwy i Polski. Projekt został podzielony na 3 wymiany ze względu na szeroki zasób podjętych tematów. Wymiany odbyły się w terminach 16.08 -22.08.2016 Zakopane, 3-9.12.2016 Poronin, 5-11.01.2017 Ostrożany. Uczestnikami projektu była młodzież zainteresowana tematem projektu – młodzi ludzie dla których dziedzictwo kulturowe, tradycja i wspólnota europejska stoją ponad podziałami i stereotypami. Byli to ludzie otwarci, chcący poznawać inne kultury, zwyczaje i przełamywać własne słabości (bariery językowe, kulturowe itp.). Dzięki udziałowi w wymianach uczestnicy zdobyli wiele „miękkich” umiejętności (które przydadzą im się nie tylko w życiu prywatnym ale i w zawodowym), poszerzyli swoje horyzonty kulturowe, poznali tradycje i zwyczaje z innych krajów wspólnoty, przełamali stereotypy, nawiązali przyjaźnie międzynarodowe, które nie skończyły się po wymianie i będą plusować w przyszłości (uczestnicy mimo zakończenia projektu wciąż aktywnie działają na zamkniętej grupie na portalu Facebook wymieniając się zdjęciami, filmami oraz dyskutując na tematy nie związane tylko i wyłącznie z projektem) . Podczas wymian młodzież uczestniczyła w różnorodnych zajęciach co umożliwiło im swobodną wymianę poglądów. Problematyka dziedzictwa kulturowego w poszczególnych krajach oraz w całej Europie była narzędziem z którego skorzystaliśmy do osiągnięcia podstawowego celu. W trakcie wymian odbyły się zajęcia w formie warsztatów, prezentacji, gier integracyjno – sportowych , dyskusji panelowych, projekcji filmowych, wycieczek oraz spotkań z lokalna społecznością. Podjęte przez nas działania mają stworzyły przyjazną atmosferę wśród uczestników i zapewniły trwałe oddziaływanie na młodzież. Wszyscy uczestnicy zdeklarowali chęć udziału w kolejnych projektach, większość uczestników po projekcie zaczęła mocniej angażować się w działania swojej organizacji.

 

 

,, CAPTURE THE MOMENT – DIVERSITY THROUGH THE EYE OF THE LENS”

W dniach 09.12.2016 – 16.12.2016 r. 32 młode osoby wzięły udział w projekcie

pt ,, CAPTURE THE MOMENT – DIVERSITY THROUGH THE EYE OF THE LENS”

W międzynarodowej wymianie młodzieży uczestniczyła młodzież z Polski, Włoch, Grecji i Rumunii. Projekt realizowany był w Zakopanem a jego organizatorem było Stowarzyszenie na rzecz Warszawy Edukacji Studentów i Tolerancji WEST.

Podczas trwania zajęć i spotkań integracyjnych młodzież poznała rówieśników z innych krajów. Była to doskonała możliwość do sprawdzenia umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim, a także podszkolenia go. Podczas projektu młodzież brała udział w wielu zabawach i warsztatach w terenie jak i w sali szkoleniowej pensjonatu, w którym miała okazję mieszkać. By podkreślać wymiar międzykulturowy projektu każdy uczestnik dzielił pokój z osobami z innego kraju. Wiele zajęć związanych było z fotografią oraz jej tajnikami, co stanowiło motyw przewodni spotkania.

Każdy z czterech krajów jakie uczestniczyły w projekcie miał możliwość zaprezentowania swojej kultury i tradycji podczas ,,Wieczorków Narodowych ‘’. Podczas tych wieczorków młodzież organizowała różne tańce, zabawy i quizy dotyczące rodzimej kultury. Można było również skosztować tradycyjnych potraw i napojów przygotowanych przez uczestników projektu.

Pomimo wyczerpujących spotkań i zabaw Polska młodzież zorganizowała turniej gry w tenisa stołowego, w którym każdy uczestnik mógł wziąć udział. Pod koniec projektu zorganizowana została mobilna wystawa fotograficzna, podczas której uczestnicy zaprezentowali zdjęcia różnorodności, zrobione przez siebie podczas wymiany. Wystawa ‘przeszła’ ulicami Zakopanego aż po Gubałówkę.

Czas spędzony na projekcie minął bardzo aktywnie i szybko. Zapewne pozostanie na bardzo długo w pamięci uczestników projektu.

  Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w         programie Erasmus+